Polityka bezpieczeństwa danych

Szanowni Państwo

Realizując obowiązek informowania o przetwarzaniu danych osobowych, pragniemy przekazać Państwu poniższe informacje, które skierowane są do:

 • naszych Klientów, Partnerów biznesowych i Współpracowników będących osobami fizycznymi,
 • osób działających w imieniu Klientów, Partnerów biznesowych i Współpracowników będących osobami prawnymi / jednostkami organizacyjnymi, instytucjami, w tym do ich reprezentantów, pracowników i współpracowników,
 • osób działających w imieniu organów administracji publicznej.

Informacje dotyczą przetwarzania przez nas danych osobowych w naszych systemach i dokumentach, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Informacje o danych przetwarzanych w ramach administrowania naszą stroną internetową znajdziesz w naszej Polityce Prywatności Serwisu Inmet BTH.

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych jest INMET BTH Artur Łukowski z siedzibą w Mikołowie (43-190), ul. Jasna 1-5.

2. Jak się z nami skontaktować w sprawach dotyczących Twoich danych osobowych

Jeśli chcesz usyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych lub skorzystać z praw związanych z ihc przetwarzaniem, napisz do nas na: rodo@roemheld.pl

3. W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe moga być przez nas przetwarzane w następujących celach:

 • w celu zawarcia i realizacji umowy/zlecenia, w szczególności dla dokonywania ustaleń operacyjnych, rozliczenia wynagrodzenia, realizacji procedury reklamacyjnej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO)
 • w celu prowadzenia negocjacji w sprawie uzgodnienia warunków wpółpracy, składania ofert, prowadzenia działalności marketingowej własnych usług (podstawa z art. 6 ust.1 lit. f RODO, gdzie naszym uzasadnionym interesem jest prowadzenie działalności gospodarczej i oferowanie własnych produktów i usług).
 • w celu realizacji obowiązków prawnych wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych, w szczególności w zakresie właściwego udokumentowania transakcji na potrzeby rozliczeń podatkowych i dla wykonania obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • w celu windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO, gdzie naszym uzasadnionym interesem jest dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami),
 • w celu przechowywania danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO, gdzie naszym uzasadnionym interesem jest zapewnienie możliwości wykazania zgodności działalności z prawem).

4. Okres przechowywania danych

Przechowujemy dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji celu, w którym dane są przetwarzane oraz przez czas, w jakim możliwe  jest dochodzenie roszczeń w danym przypadku chyba, że ze wzgłedu na realizację innych celów, okres przetwarzania danych może być innny, o czym zostaniesz odrębnie poinformowana/y. Jednocześnie, w celu rozliczalności, będziemy przechowywać dane przez okres, w którym jesteśmy zobowiązani do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

5. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe moga być przekazywane:

 1. partnerom biznesowym, klientom i potencjalnym klientom, czyli firmom, z którymi współpracujemy oferując lub świadcząc nasze usługi,
 2.  instytucjom określonym przez przepisy prawa, np. Urząd Skarbowy, ZUS, PIP,
 3. naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) – dostawcom oprogramowania, systemów IT oraz przestrzeni serwerowej, a także aplikacji wykorzystywanych przez Spółkę oraz kancelariom prawnym.

6. Twoje prawo do przetwarzania danych

Na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych, przysługują Ci liczne prawa w odniesieniu do danych osobowych, które przetwarzamy. Poniżej znajduje się ogólny opis tych praw:

 1. Dostęp do danych osobowych – w każdym czasie możesz skorzystać z prawa dostępu do swoich danych.
 2. Sprostowanie i uzupełnienie danych – masz prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
 3. Prawo do usunięcia danych – masz prawo do żądania od nas niezwłocznego usunięcia danych osobowych, w każdym z następujących przypadków:
  • gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, gdy cofniesz zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  • gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych, o którym mowa w punkcie e poniżej i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania tych danych; 
  • gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • gdy dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim.

Nie będziemy mogli jednak usunąć Twoich dancyh osobowych w zakresie, w jakim ich przetwarzanie będzie niezbędne(i) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, (ii) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, (iii) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – masz prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania, w przypadkach gdy:
  • kwestionujesz prawiłowośc danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  • nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są Ci one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania, o którym mowa w punkcie e poniżej – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
 2. Prawo do sprzeciwu – w każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu (tj. w przypadkach, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub że Twoje dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodenia i obrony roszczeń.
 3. Prawo do cofnięcia zgody – w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych następuje w oparciu o zgodę, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Prawo do przenoszenia danych – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie dancyh odbywa się w sposób zautomatyzowany – masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które nam dostarczyłaś/eś. Masz także prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi.
 5. Prawo do skargi – masz prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez nas do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Uprawnienia, o których mowa w punktach a-g powyżej można wykonać poprzez skontaktowanie się z nami w spoób określony w punkcie 2 powyżej, tj. kontaktując się na adres email rodo@roemheld.pl, poprzez formularz na naszej stronie lub pisemnie na adres naszej siedziby. W celu realizacji prawa do skargi, o której mowa w punkcie h powyżej należy skontaktować się bezpośrednio z oragnem nadzorczym.

7. Skąd mamy Twoje dane?

Dostarczyłeś nam swoje dane osobwe za pośrednictwem jednego lub kilku następujących kanałów:

   • kontakt z nami bezpośrednio lub za pośrednictwem naszej strony internetowej,
   • interakcja z naszymi profilami na Facebooku lub YouTube,
   • udział w jednym z wydarzęń targowych lub konferencji, w których również braliśmy udział.

Kontaktując się z nami w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, podajesz swoje dane w sposób dobrowolny, przy czyn brak ich podania może skutkować brakiem możliwości zawarcia lub realizacji umowy, czy tez niemożnością realizacji praw, które mogą Ci przysługiwać.

Twoje dane osobowe obejmująceL imię, nazwisko, stanowisko i miejsce pracy, służbowe dane kontaktowe możemy także uzyskać od Twojego pracodawcy lub podmiotu, z którym współpracujesz na podstawie umowy cywilnoprawnej, a także ze źródeł publicznie dostępnych (strona internetowa).

Twoje dane osobowe obejmujące kategorie danych zamieszczonych w publicznych rejestrach (w rejestrze przedsiębiorców KRS oraz w CEIDG) możemy uzyskać z tychże źródeł publicznie dostępnych.

8. Informacje o profilowaniu

Informujemy, że nie wykorzystujemy danych osobowych w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani nie profilujemy danych osobowych.

9. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do organizacji międzynarodowych.